1. Definities

  • AV: deze Algemene Voorwaarden
  • SH: Stella Heman, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Gevestigd aan de Keulse Vaart 81 (1111RN) te Diemen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 93147821.
  • Opdrachtgever: de cliënt van SH. Opdrachtgever kan een rechtspersoon zijn of een natuurlijk persoon.
  • Diensten: alle producten en diensten van SH, waaronder maar niet beperkt tot de volgende producten: coaching, consulting en mentorship, zowel in groepsverband als 1 op 1 trajecten; familieopstellingen; online en Obine cursussen, masterclasses en trainingen; e-books, boeken, lesmaterialen; het geven van lezingen en het organiseren van events en retreats; het organiseren van themadagen en ontmoetingsdagen; voornoemde producten en diensten zijn zowel voor ondernemers als individuen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SH en Opdrachtgever tot het leveren van Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot offertes, aanbiedingen en online bestellingen.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Het accepteren van een aanbod, het ondertekenen van een inschrijfformulier of het doen van een bestelling door Opdrachtgever houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze AV accepteert.

3.Totstandkoming

Een overeenkomst tussen SH en Opdrachtgever komt tot stand doordat:
(i) SH een persoonlijk verzoek van Opdrachtgever (bijvoorbeeld voor het leveren van specifieke Diensten) schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd; of
(ii) doordat SH daadwerkelijk Diensten aan Opdrachtgever levert; of
(iii) Opdrachtgever zich heeft aangemeld voor bepaalde Diensten via een daartoe bestemd inschrijf- of bestelformulier van SH; of
(iv) Opdrachtgever een of meerdere Diensten, waaronder begrepen fysieke producten, maar ook online cursussen en content aankoopt door elektronische aanvaarding van het online aanbod van SH.

4. Bestellingen

4.1. Op de website van SH zijn de Diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven, evenals hoe het bestelproces verloopt. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat Opdrachtgever een goede beoordeling kan maken.
4.2. Bij een duidelijke vergissing is SH niet gehouden de Diensten, die het onderwerp zijn van deze vergissing, te leveren.
4.3. De bestelling van Opdrachtgever is compleet en de overeenkomst tussen SH en Opdrachtgever is Denitief zodra SH de bestelling schriftelijk bevestigt en zodra SH voor de goedkeuring van de betalingstransactie)e de goedkeuring van de bank of creditcard maatschappij van Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien de uitgever van de creditcard van Opdrachtgever niet instemt met de betaling aan SH, kan SH niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van Diensten. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde creditcard houder worden niet aanvaard of verwerkt.

5. Uitvoering

5.1.     Alle opdrachten en aanwijzingen van Opdrachtgever aan SH worden geacht uitsluitend aan SH te zijn gegeven. Daaronder zijn begrepen alle (rechts)personen die voor of namens SH bij het leveren van de Diensten zijn betrokken, inclusief eventuele externe dienstverleners zoals nader omschreven in deze AV. De ar)kelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
5.2.     SH zal haar Diensten met zorg en naar beste kunnen aan Opdrachtgever leveren, maar het leveren van Diensten (in het bijzonder het geven van onderwijs, cursussen en coaching) is een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis. SH kan dan ook niet een bepaalde uitkomst of resultaat garanderen. Opdrachtgever begrijpt bovendien dat eventuele resultaten mede afhankelijk zijn van diens eigen inbreng en inzet.
5.3.     Mocht er voor het leveren van Diensten door SH een bepaalde termijn zijn overeengekomen, dat is dit nooit een fatale termijn. Indien SH deze termijn om welke reden dan ook overschrijdt, dient Opdrachtgever SH in gebreke te stellen en SH een redelijke termijn te geven om de Diensten alsnog te leveren.
5.4.     Indien de levering van Diensten plaatsvindt op een door Opdrachtgever gewenste locatie, bijvoorbeeld voor het verzorgen van een cursus of het geven van een lezing, draagt Opdrachtgever zorg voor de benodigde faciliteiten (vergaderruimte/internet/lunch e.d.) en de benodigde inschakeling van derden. De daarmee gepaard gaande kosten en aansprakelijkheid komen volledig voor rekening van Opdrachtgever, tenzij van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met SH.
5.5.     Opdrachtgever zal SH alle informatie verstrekken die nodig is voor een deugdelijke en tijdige levering van Diensten. Indien relevante informante ontbreekt of de informatie onvolledig of niet tijdig is verstrekt, heeft SH het recht de levering van Diensten op te schorten dan wel te annuleren. Eventuele kosten aan de zijde van SH die het gevolg zijn van deze opschorting dan wel annulering komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

6. Termijn van de overeenkomst

De duur van het leveren van de Diensten door SH, voor zover dit bepaalde coaching of cursussen behelst, wordt bepaald door het type traject. De trajecten van SH duren 1, 2 of 3 maanden. Voor zover mogelijk wordt van tevoren kenbaar gemaakt waar het traject uit bestaat (dat wil zeggen de hoeveelheid sessies, start- en einddatum etc.) en wordt dit zoveel mogelijk op het Aanmeldformulier omschreven. De afspraken dienen binnen de daarvoor gestelde termijn plaats te vinden. Na het verstrijken van de duur van een traject, kan Opdrachtgever geen aanspraak meer maken op door Opdrachtgever gemiste afspraken of op toegang tot eventueel online cursusmateriaal.

7. Online content en cursussen

7.1.     Opdrachtgever verkrijgt toegang tot de online content of cursussen van SH nadat Opdrachtgever aan alle daarvoor geldende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2.     SH kan niet garanderen dat deze online content of cursussen te allen tijde, op iedere locatie en zonder technische interrupties beschikbaar is. Uiteraard zal SH ervoor zorgdragen dat eventuele technische problemen aan de zijde van SH zo spoedig mogelijk worden opgelost.
7.3 Bij het vervallen of overdragen van bepaalde bedrijfsactiviteiten vallend onder Stella Heman, vervalt het recht op onbeperkte toegang tot de daarbij behorende online cursus / programma. SH zal opdrachtgever minimaal drie (3) maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van de uiterlijke termijn waarop deze online cursus/programma niet langer beschikbaar zal zijn.

8. Externe dienstverleners

8.1.     SH kan bij het leveren van Diensten externe dienstverleners inschakelen (waaronder bijvoorbeeld andere coaches, leveranciers, postbezorgbedrijven, etc.). SH is gerechtigd, naar eigen goeddunken, de externe dienstverleners met wie zij samenwerkt te selecteren, en voor het leveren van Diensten noodzakelijke gegevens omtrent Opdrachtgever met deze derden te delen.
8.2.     Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle diensten die door externe dienstverleners van SH aan Opdrachtgever worden geleverd. Al hetgeen in deze AV ten behoeve van SH is bepaald, geldt als een onherroepelijk derdenbeding in de zin van ar)kel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van artikel 6:254 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.
8.3.     SH is hierbij door Opdrachtgever gemachtigd om voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen die door deze externe dienstverleners in hun eigen voorwaarden worden gehanteerd namens Opdrachtgever te aanvaarden.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1.     SH is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van SH.
9.2.     SH is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen (externe dienstverleners) die door SH belast zijn met het leveren van Diensten, tenzij deze fouten of dit verzuim van derden het directe gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van SH.
9.3.     Opdrachtgever vrijwaart SH tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische of medische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de door SH voor of ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Diensten, tenzij deze aanspraken van derden het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van SH.
9.4.     Mocht er op SH toch enige aansprakelijkheid rusten, dan is deze aansprakelijkheid van SH te allen tijde beperkt tot het leveren van een vervangend product of dienst dan wel tot terugbetaling van het door Opdrachtgever betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke (of niet langer mogelijke) levering.
9.5.     De aansprakelijkheid van SH komt te vervallen door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering jegens SH.

10. Persoonsgegevens

10.1.   SH behandelt persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt in het kader van het leveren van Diensten zorgvuldig en vertrouwelijk.
10.2.   SH neemt in een klantenbestand de naam-en adresgegevens op van Opdrachtgever. Deze gegevens worden gebruikt om de door Opdrachtgever gewenste Diensten te kunnen leveren en kunnen ook worden gebruikt om Opdrachtgever op de hoogte te houden van andere Diensten van SH. Opdrachtgever stemt in met het gebruik van deze gegevens. Indien Opdrachtgever geen, of niet langer, prijs stelt op informatie over (nieuwe) of andere Diensten van SH, dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan SH en de communicatie laten stopzetten.
10.3.   SH zal geen gegevens openbaar maken die zij van Opdrachtgever ontvangt in het kader van het leveren van Diensten, tenzij anders is overeengekomen met Opdrachtgever of SH hiertoe gehouden is op grond van de wet.

11. Facturering en levering

11.1.   SH stuurt de Opdrachtgever een digitale factuur voor de door SH geleverde of nog te leveren Diensten. De volledige koopsom wordt altijd meteen vooraf in de webshop voldaan, dan wel binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
11.2.   Bij reserveringen, voor bijvoorbeeld events of retreats, kan in voorkomend geval een aanbetaling worden verwacht. In dat geval krijgt Opdrachtgever een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. Na het betalen hiervan ontvangt Opdrachtgever een bevestiging van deelname en is de deelname definitief.
11.3.   Indien voor de levering van bepaalde Diensten vooruit moet worden betaald, kan Opdrachtgever geen rechten doen gelden op levering hiervan alvorens het volledig verschuldigde bedrag is betaald.
11.4.   Indien de Diensten bestaan uit producten die dienen te worden bezorgd, is SH gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
11.5.   Het totale bedrag van de factuur wordt, indien van toepassing, vermeerderd met omzetbelasting (BTW).
11.6.   Opdrachtgever aanvaardt dat SH haar tarieven van tijd tot tijd kan wijzigen, waarbij wordt opgemerkt dat de tarieven niet zullen wijzigen tijdens een lopende levering van Diensten.
11.7.   Levertijden zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Voorts geldt een beperking van de aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 9 van deze AV.
11.8.   SH is gerechtigd de te leveren Diensten in gedeelten te leveren, tenzij SH en Opdrachtgever dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
11.9.   Zodra geleverde Diensten, die bestaan uit fysieke producten, door Opdrachtgever zijn ontvangen, gaat het risico daarvan over van SH naar Opdrachtgever.

12. Late betaling en incassokosten

 12.1. Indien betaling van de factuur niet, of op of voor de op de factuur aangegeven betalingstermijn is ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is SH gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
12.2.   SH kan de levering van haar Diensten opschorten of annuleren, totdat alle openstaande facturen volledig zijn betaald. SH wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade die Opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.
12.3.   SH is gerechtigd tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten door Opdrachtgever, indien een factuur onbetaald blijft na aanmaning aan Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim met een minimum van € 500,00. Ook over buitengerechtelijke incassokosten is omzetbelasting verschuldigd, alsmede de wettelijke (handels-) rente.

13.      Herroepingsrecht

13.1.   Uitsluitend voor zover Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, krijgt Opdrachtgever het recht om na ontvangst van de bestelling van Diensten binnen 14 dagen de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door Opdrachtgever is ontvangen.
13.2.   Dit herroepingsrecht geldt alleen voor fysieke producten die online kunnen worden besteld, zoals bijvoorbeeld boeken, carddecks en andere losse, fysieke producten. Voor overige online materialen zoals cursussen en andere online content, die in één keer toegankelijk worden gemaakt voor Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever gevraagd bij bestelling uitdrukkelijk afstand te doen van het herroepingsrecht.
13.3.   Bij fysieke producten geldt dat, tijdens de bedenktijd van 14 dagen, Opdrachtgever zorgvuldig om dient te gaan met de door SH geleverde fysieke producten en de verpakking daarvan. De verpakking mag niet worden verbroken of opengemaakt. Indien Opdrachtgever van zijn/haar herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij/zij de ongeopende producten met alle geleverde toebehoren en- indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verzendverpakking aan SH retourneren, conform de door de SH verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Eventuele kosten gepaard gaande met het retourneren zijn voor rekening van Opdrachtgever.
13.4.   Opdrachtgever is, in geval van fysieke producten, gehouden deze producten op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemmen met de eisen die daarvoor in het normale (handels)verkeer gelden.
13.5.   Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde fysieke producten moeten binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering van deze producten schriftelijk bij SH worden gemeld. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft SH het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en Opdrachtgever een creditnota te sturen voor (dat deel van) de koopprijs.
13.6.   Als Opdrachtgever gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (zie de bijlage onderaan deze AV) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SH. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Opdrachtgever.
13.7.   SH stuurt Opdrachtgever zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van de herroeping. Eventuele gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk vergoed, uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Opdrachtgever de herroeping meldt én de fysieke producten deugdelijk heeft geretourneerd.
SH gebruikt hiervoor hetzelfde betaalmiddel als Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever ermee akkoord gaat dat een andere betaalmethode wordt gebruikt.

14.      Annulering door SH

14.1.   SH heeft het recht de levering van nog te leveren Diensten te annuleren, bijvoorbeeld in de volgende gevallen: bij niet betaling van de facturen door Opdrachtgever, ondanks aanmaning door SH; bij het verzuimen of weigeren van Opdrachtgever om een coaching of ander advies van SH op te volgen; bij het verzuimen of weigeren van Opdrachtgever volledige openheid van zaken te geven of anderszins zich zodanig op te stellen dat dit een goede levering van Diensten door SH ondermijnt.
14.2.   SH is tevens gerechtigd nog te leveren Diensten, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van een cursus of het geven van een lezing, te annuleren zonder opgaaf van redenen. In dat geval zal de reeds verzonden factuur aan Opdrachtgever worden gecrediteerd.
14.3.   In het geval het minimum aantal deelnemers voor een event of retreat niet wordt gehaald, is SH gerechtigd het event of het retreat te annuleren. Een reeds betaalde aanbetaling zal dan worden terugbetaald aan Opdrachtgever. SH is niet gehouden eventuele andere kosten terug te betalen. SH adviseert Opdrachtgever dan ook een goede annuleringsverzekering af te sluiten en pas kosten te maken (zoals het boeken van een vliegticket of hotel) dan nadat SH schriftelijk heeft bevestigd dat het event of het retreat door gaat.
14.4.   Indien het event of retreat wordt geannuleerd door SH vanwege overmacht aan de zijde van SH of andere omstandigheden waarop SH redelijkerwijs geen invloed heeft, is SH niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever hierdoor mogelijk lijdt.
14.5.   Deelname aan een event op een locatie buiten Nederland is niet toegestaan zonder reisverzekering en is te allen tijde op eigen risico van Opdrachtgever.

 15.      Annulering door Opdrachtgever

15.1.   Coaching: Indien het door onverhoopte omstandigheden niet mogelijk is voor Opdrachtgever om een coaching sessie bij te wonen, kan Opdrachtgever in overleg met SH een andere geschikte datum inplannen. Bij een annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de geplande coaching sessie, komt het recht op die sessie voor Opdrachtgever te vervallen.
15.2.   Events en retreats: Opdrachtgever is gerechtigd zijn/haar deelname aan een event of retreat te annuleren door middel van een schriftelijke annulering gericht aan SH. Deze annulering is kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan het event of retreat. Wel heeft SH het recht om € 25 exclusief BTW administratiekosten in rekening te brengen. Bij annulering van een event of retreat binnen 14 dagen voorafgaand aan het event of retreat, is SH is niet gehouden tot terugbetaling van door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen. Daarnaast blijft Opdrachtgever verplicht eventueel nog te betalen bedragen en/of betaaltermijnen te voldoen. Wel kan Opdrachtgever, in overleg met SH, een plaatsvervanger aanwijzen.
15.3 Thema- en ontmoetingsdagen: Opdrachtgever is gerechtigd zijn/haar deelname aan een thema- of ontmoetingsdag te annuleren door middel van een schriftelijke annulering gericht aan SH. Deze annulering is kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan het event of retreat. Wel heeft SH het recht om € 25 exclusief BTW administratiekosten in rekening te brengen. Bij annulering van een event of retreat binnen 14 dagen voorafgaand aan de thema- of ontmoetingsdag, is SH is niet gehouden tot terugbetaling van door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen. Daarnaast blijft Opdrachtgever verplicht eventueel nog te betalen bedragen en/of betaaltermijnen te voldoen. Wel kan Opdrachtgever, in overleg met SH, een plaatsvervanger aanwijzen.
15.4. Lezingen en presentaties: Indien de Diensten van SH bestaan uit het op verzoek van Opdrachtgever geven van een (in-company) cursus, lezing of presentatie bij Opdrachtgever op een bepaalde datum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Annulering tot 30 dagen voor de geplande datum: 25% factuurbedrag opeisbaar
  • Annulering tot 14 dagen voor de geplande datum: 50% factuurbedrag opeisbaar
  • Annulering tot 7 dagen voor de geplande datum: 75% factuurbedrag opeisbaar
  • Annulering tot 3 dagen voor de geplande datum: Geen restitutie

16.      Overmacht

16.1.   Indien SH door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd een of meerdere Diensten te leveren is SH gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de SH op betaling door Opdrachtgever voor reeds door SH geleverde Diensten die zijn geleverd voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten.
16.2.   SH zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee SH ten tijde van de bestelling of levering van Diensten geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale levering van de Diensten door SH redelijkerwijze niet door Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij SH, ziekte of overlijden bij een samenwerkingspartner van SH, computer- or internetstoringen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door Opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door Opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen en andere natuurrampen op de locaties waar de Diensten zouden worden geleverd en alle andere omstandigheden, die een deugdelijke levering van Diensten door SH vertragen of onmogelijk maken. Voorts wordt verstaan onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan SH afhankelijk is voor de levering van Diensten, niet aan de contractuele verplichtingen jegens SH voldoen, tenzij dit laatste te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van SH.

17.      Intellectuele Eigendom

17.1.   SH bezit alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle werken die SH heeft ontwikkeld of gecreëerd in relatie tot haar Diensten, inclusief boeken, trainingen en lesmateriaal, informatievideo’s, blogs, podcasts, e-books, social media content, presentaties, lezingen en al het andere materiaal dat Opdrachtgever van SH ontvangt.
17.2.   Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de hiervoor genoemde content en materialen te gebruiken of te wijzigen in welke vorm of waar dan ook, tenzij SH hiervoor van tevoren en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om de aan SH toebehorende titels “Vrouw uit de Kast” of andere door SH gebruikte namen en titels te gebruiken, in welke vorm dan ook, voor dezelfde dan wel soortgelijke producten en/of diensten.
17.3.   Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht (‘licentie) voor het gebruik van de content en materialen van SH. Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en mag ook niet aan derden worden gesublicentieerd. De content van SH, van welke aard en in welke vorm ook, mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor privéleerdoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud hiervan voor andere doeleinden te gebruiken, dan wel verder te verspreiden of te kopiëren, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SH.

18.      Geheimhouding

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle informatie die hij/zij van SH ontvangt in het kader van het leveren van Diensten, in het bijzonder, maar niet beperkt tot de cursussen, coaching trajecten en retreats van SH. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om audio- of video opnamen of foto’s te maken tijdens de consulten en coaching sessies bij SH.

19.      Toepasselijk recht

19.1.   Alle leveringen van Diensten door SH worden beheerst door het Nederlands recht.
19.2.   De Rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de relatie tussen SH en Opdrachtgever, of uit de levering van Diensten door SH aan Opdrachtgever, of uit enige bepaling van deze AV.

Download hier het herroepingsformulier